Publikacje:

  • Compliance – nowe trendy w roku 2017 a ochrona konsumentów (w:) Compliance. Magazyn fachowy Instytutu Compliance Nr 2/2017
  • Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich, wyd. C.H.Beck 2017
  • Informacje sektora publicznego będące w posiadaniu muzeów, podlegające ponownemu wykorzystywaniu (w:) Komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, wyd. Ministerstwo Cyfryzacji 2016
  • The issue of information and pre-contractual statements in the draft of the general part of the Civil Code and other drafts concerning these issues (w:) Directions of Private Law Development – comments on the draft of Book One of the Civil Code (red.) B. Gnela, K. Michałowska, Cracow 2014
  • Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych (w:) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, pod red. Gnela B., wyd. Difin 2013
  • Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne (w:) Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym pod red. Walaszek-Pyzioł A., wyd. C.H. Beck 2013