0104

E-commerce Law & Information

Handel internetowy (handel-online, etc.) w ostatnich latach rozwinął się bardzo dynamicznie. W internecie oferowanych jest do sprzedaży wiele różnorodnych towarów oraz (cyfrowych) produktów. Handel elektroniczny jest kształtowany indywidualnie w zależności od podmiotów uczestniczących w procesie wymiany – relacje z konsumentami (B2C, Business-to-Consumer) lub relacje pomiędzy przedsiębiorcami (B2B – Business-to-Business).

Przy tworzeniu w Internecie sklepu internetowego, jak również przy każdej innej działalności związanej z obecnością w Internecie lub każdej innej bazującej na Internecie aplikacji, należy przestrzegać szerokiego zakresu obowiązków informacyjnych oraz przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów, wynikających z obowiązujących regulacji (przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy w zakresie komunikacji elektronicznej, przepisy dotyczące cen).

Kancelaria doradza przy tworzeniu prawnych wymagań ramowych w tych kwestiach, które związane są z obecnością w Internecie, wspiera w działaniach związanych z unikaniem konfliktów z klientami, urzędami/organami i konkurencją, tworzy Ogólne Warunki Umów i dokumenty wymagane przepisami o ochronie danych osobowych (Privacy Policy).

Zakres usług Kancelarii w tym przedmiocie obejmuje:

 • kompleksowa pomoc prawna w handlu elektronicznym,
 • pomoc prawna w zakresie umów z użytkownikiem i warunków świadczenia usług,
 • wsparcie prawne w zakresie polityki prywatności i związanych z nimi przepisów ochrony wrażliwych danych,
 • doradztwo prawne w zakresie regulaminów sklepów internetowych na gruncie prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych,
 • kompleksowe doradztwo dotyczące klauzul abuzywnych i niedozwolonych postanowień regulaminów (w tym kwestie zwrotu towarów),
 • pomoc prawna w zakresie wymogów marketingu internetowego,
 • prawne zagadnienia związane z niezamówionymi informacjami handlowymi (spam),
 • konstruowanie regulaminów serwisów internetowych, aukcji oraz sklepów internetowych,
 • zastępstwo w sprawach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych.
0204

Consumer Law

Kancelaria pomaga przedsiębiorstwom funkcjonować zgodnie z poszanowaniem praw konsumentów. Doradzamy jak skutecznie chronić się przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi określając z jednej strony ryzyka związane z naruszeniem prawa, z drugiej strony – przygotowując opinie i wytyczne w zakresie możliwych działań wobec konkurencji.

W zakresie czynów nieuczciwej konkurencji Kancelaria zajmuje się wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa, fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzającym w błąd oznaczeniem towarów lub usług, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwem produktów, utrudnianiem dostępu do rynku, a także nieuczciwą lub zakazaną reklamą stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji.

W tym obszarze w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria oferuje:

 • audyt prawny działania pod kątem realizacji obowiązków przedsiębiorców względem konsumentów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków podmiotów prowadzących sklepy i serwisy internetowe,
 • przygotowywanie regulaminów sklepów i serwisów internetowych, portali społecznościowych, konkursów i promocji oraz wzorców umownych z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych obciążających przedsiębiorców,
 • reprezentację przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a także w postępowaniu sądowym, w szczególności w postępowaniach o uznanie tzw. klauzul niedozwolonych, postępowaniach w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • reprezentację w sporze z konsumentami.

W zakresie obsługi konsumentów:

 • ocenę zasadności roszczeń między innymi z tytułu reklamacji, gwarancji,
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących konsumentów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a zwłaszcza postępowań w sprawach o uznanie tzw. klauzul niedozwolonych.
0304

Personal Data Protection

Kancelaria zajmuje się również prawnymi aspektami ochrony danych osobowych. W szczególności dokonuje oceny realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i reprezentujemy zarówno osoby, których dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i podmioty będące administratorami danych.

Zakres usług obejmuje:

 • opiniowanie prawne kwestii ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych na gruncie polskiego prawa,
 • wsparcie prawne w zakresie transgranicznej transmisji danych osobowych, w tym stosowania wzorców klauzul umownych,
 • pomoc prawna w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych, także w regulowanych sektorach gospodarki,
 • realizowania obowiązku zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestru zbiorów danych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • oceny możliwości zwolnienia z obowiązku rejestracji zbiorów danych,
 • przygotowania obowiązkowej prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (polityk bezpieczeństwa; instrukcji zarządzania systemem informatycznym; wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji; upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych; dokumentów dotyczących rejestracji zbiorów danych),
 • tworzenia polityki prywatności,
 • przygotowanie wniosków do GIODO o rejestrację zbiorów danych osobowych i reprezentacja w postępowaniu przez GIODO,
 • przygotowywanie umów dot. danych osobowych, tj. umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednich klauzul umownych dot. zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.
0404

Public Information & Re-use

W świetle art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie”. Ponadto art. 6 ustawy wskazuje przykładowo, co jest informacją publiczną.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu instytucji publicznych.

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 • analizę wniosków o udostępnienie informacji,
 • opiniowanie zakresu informacji do udostępnienia której zobowiązany jest podmiot,
 • przygotowanie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej lub wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.