0104

Helping to achieve business goals

Kancelaria jest zaangażowana w pomoc firmom w osiągnięciu celów biznesowych na poziomie międzynarodowym. Kancelaria opracowuje strategie, które pomagają w radzeniu sobie z prawnymi regulacjami w globalnej produkcji i handlu.

Kancelaria świadczy następującą pomoc prawną obejmującą:

 • doradztwo prawne pozaprocesowe dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w Polsce oraz regulacji stosunków gospodarczych i handlowych z kontrahentami na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego, w tym dotyczących obrotu konsumenckiego oraz pomiędzy przedsiębiorcami;
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji publicznej (centralnej i samorządowej), w tym organami podatkowymi, celnymi i inspekcjami.
 • tworzenie umów międzynarodowych, w tym także w krajowym obrocie gospodarczym,
 • przygotowywanie i analiza umów, począwszy od umów typowych (np. sprzedaż, dostawa, dzieło czy najem), przez umowy specjalistyczne (np. kontrakting budowlany, franchising), kończąc na umowach nienazwanych,
 • wsparcie w negocjacjach prowadzonych przed zawarciem umowy, bądź reprezentacja w nich Klientów.
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, możliwie najpełniej zabezpieczających interesy Klienta.
0204

Contract Law

Negocjacje oraz tworzenie projektów umów nie tylko zabezpieczają pozycję prawną przedsiębiorcy, ale przede wszystkim ułatwia egzekwowanie roszczeń z nich wynikających.

Doświadczenie Kancelarii na tym polu pozwala na zapewnienie wszechstronnej analizy prawnej każdego przedsięwzięcia oraz optymalizację zapisów umownych pod kątem zabezpieczenia interesów i minimalizacji ryzyka kontraktowego.

Świadcząc pomoc prawną związaną z zawieraniem i realizacją umów Kancelaria stara się przede wszystkim poznać specyfikę działalności przedsiębiorcy w zakresie umożliwiającym dostosowanie konstruowanych oraz negocjowanych umów do jego indywidualnych potrzeb i stosowanych procedur.

W tym zakresie Kancelaria:

 • konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców funkcjonujących w obrocie konsumenckim,
 • przygotowanie i negocjowanie typowych umów zawieranych w obrocie gospodarczym związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (takich jak umowy sprzedaży, dostawy, przewozu, najmu, dzierżawy, dostawy mediów, o dzieło, zlecenia),
 • przygotowanie i negocjowanie umów związanych z realizacją inwestycji,
 • pomoc prawna przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów,
 • redagowanie oraz negocjowanie umów z polskimi przedsiębiorcami, w tym, umowy sprzedaży, dystrybucji, leasingu, agencyjnej, outsourcingu, najmu wielkopowierzchniowego, dzierżawy nieruchomości komercyjnych, licencyjne,
 • zabezpieczanie płatności i doradztwo wyboru form płatności w Polsce z umów transgranicznych (akredytywa, weksel, depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, kara umowna, zastaw rejestrowy, incaso, czek, kredyt kupiecki, kredyt bankowy, faktoring, forfaiting),
 • umowne zabezpieczanie praw własności intelektualnej i przemysłowej projektów komercyjnych w Polsce,
 • przeprowadzanie kompleksowego przedumownego due diligence,
 • rekomendacja prawna wyboru prawa właściwego w handlu zagranicznym,
 • opiniowanie i przygotowywanie dokumentów w handlu zagranicznym, w tym dokumentów handlowych, przewozowych, ubezpieczeniowych oraz związanych z płatnością,
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem postanowień umowy/kontraktu,
 • świadczy zastępstwo procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów.
0304

Commercial Law

Dzięki doświadczeniu w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sektora publicznego Kancelaria specjalizuje się również we wprowadzaniu na polski rynek podmiotów zagranicznych, jak również reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych i negocjacjach. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spółek. Stała prawna obsługa korporacyjna, którą realizują prawnicy kancelarii, dopasowana jest do indywidualnych potrzeb Klienta i firmy.

Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • pomoc prawną przy tworzeniu spółek handlowych polegającą między innymi na opracowywaniu umów spółek oraz przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji w celu ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • tworzenie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce oraz spółek przez zagranicznych inwestorów,
 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych,
 • bieżące opiniowanie spraw i transakcji prowadzonych przez podmioty gospodarcze,
 • przygotowywanie, opiniowanie i analiza prawna zawieranych umów i wzorów umów,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • opiniowanie spraw pracowniczych,
 • windykacja należności,
 • reprezentowanie podmiotu w sprawach sądowych i postępowaniach administracyjnych,
 • pomoc prawna w rejestracji oddziałów spółek zagranicznych w Polsce,
 • przygotowanie i opracowanie wzorów umów, m.in. umowy dystrybucyjne, leasingowe, developerskie, umowy sprzedaży itp.,
 • stała obsługa przedsiębiorców i podmiotów prawa publicznego w zakresie prawa pracy, w tym przygotowywania regulaminów pracy, wzorów umów o pracę, konsultowanie kwestii związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów i pracę, udzielaniem urlopów,
 • zakładanie fundacji i stowarzyszeń.
0404

Competition Law & Compliance

Wymagania, jakie wynikają dla przedsiębiorców z regulacji prawnych stają się coraz bardziej złożone. Taki stan rzeczy zwiększa po stronie zarządu spółki ryzyko wystąpienia przeciwko niemu z roszczeniami prawnymi z tytułu zaistniałych naruszeń. Z tego punktu widzenia postępowanie zgodnie z zasadami prawa oraz szczegółowymi regulacjami nabiera coraz większego znaczenia. Wyzwania oraz ryzyka stojące przed przedsiębiorcami są zbyt zróżnicowane, aby im sprostać bez odpowiedniej i starannej analizy.

Kancelaria analizuje procesy obowiązujące w firmach oraz ocenia możliwość wystąpienia ryzyk związanych z naruszeniem prawa, proponuje zoptymalizowane środki i uczestniczymy w procesie ich wdrażania. Celem jest zidentyfikowanie ryzyk i ich zminimalizowanie w przyszłości. Sprawnie funkcjonujący system compliance, który jest poddawany stałej kontroli, stwarza ochronę dla firmy przed ryzykami związanymi z nałożeniem kar z tytułu naruszenia prawa antymonopolowego, postępowaniami karnymi lub przed roszczeniami ze strony podmiotów właścicielskich.

Koncerny międzynarodowe często uzależniają swoją decyzję o zawarciu umowy od tego, czy druga strona prowadzi swoją działalność w oparciu o wdrożony program compliance. Również w ramach procesów związanych z nabywaniem przedsiębiorstwa brak systemu compliance lub też jego wadliwość mogą stać się przyczyną zerwania negocjacji. Oprócz tego, w zakresie związanym z procesami fuzji i przejęć istnienie sprawnie funkcjonującego systemu “compliance” jest w wielu przypadkach decydującym czynnikiem przy podejmowaniu inwestycji.

W zakresie prawa konkurencji Kancelaria oferuje w szczególności:

 • doradztwo oraz dochodzenie roszczeń w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w tym:
  • wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa oraz towarów lub usług
  • naruszania renomy cudzego przedsiebiorstwa
  • pasożytniczego wykorzystywania cudzej renomy
  • naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa
  • nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umów -niedozwolonego naśladownictwa produktów -utrudniania dostępu do rynku
  • nieuczciwej lub zakazanej reklamy
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie naruszeń ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • tworzenie wewnętrznych procedur ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy oraz doradztwo w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji,
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie umów dotyczących udostępniania know-how,
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorców,
 • ocena stosowanych standardów korporacyjnych,
 • doradztwo przy wyborze optymalnych rozwiązań biznesowych.