0104

Comprehensive legal advice

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów działających w tzw. branży kreatywnej, jak i na rynku usług IT, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element prowadzenia biznesu. Współpracujemy z twórcami oraz instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi serwisy internetowe oraz innymi, którzy mają do czynienia z własnością intelektualną i szeroko pojętymi nowymi technologiami. Niezwykle istotnym elementem specjalizacji jest również kwestia bezpieczeństwa informacji.

Kancelaria doradza we wszystkich aspektach prawnych związanych z prawem własności intelektualnej (prawem autorskim i prawami pokrewnymi, prawem własności przemysłowej i in.) oraz prawem IT. Pomoc prawna dotyczy sporządzania opinii prawnych, reprezentowania Klientów w sporach przedsądowych oraz sądowych, projektowania i negocjowania umów.

Zakres oferowanych usług w szczególności dotyczy kwestii:

 • projektowania i opiniowania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych,
 • kompleksowej obsługi prawnej dla organizatorów imprez kulturalnych (festiwali muzycznych, koncertów, wystaw itp.),
 • obsługi prawnej związanej z produkcją filmową i telewizyjną,
 • świadczenia usług dla wydawców prasowych (w tym podmiotów prowadzących serwisy i portale internetowe),
 • obsługi prawnej biur projektowych (architektów),
 • reprezentacji Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej,
 • audytów rozwiązań prawnych z zakresu praw własności intelektualnej w ramach danego przedsiębiorstwa i doradztwo w zakresie ich ochrony oraz komercjalizacji,
 • doradztwa prawnego dla start-upów,
 • projektowania i opiniowania umów o wykonanie i wdrożenie systemów IT, a także umów o wykonanie audytu istniejących systemów,
 • projektowania i opiniowania umów dostawy oprogramowania, a także sprzętu komputerowego,
 • audytu rozwiązań prawnych i doradztwa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji.
 • sporządzaniu regulaminów związanych z oferowaniem treści i usług w sieci lub poprzez inne techniki teleinformatyczne,
 • tworzenia i rozwoju sklepów internetowych i platform sprzedażowych,
 • walki z piractwem internetowym, ochroną kontentu i naruszeniami praw autorskich i dóbr osobistych w Internecie.
0204

Copyright

Prawo autorskie chroni m.in takie przejawy ludzkiej działalności jak twórczość literacka, dziennikarstwo, nauka, muzyka, rzeźba, architektura, choreografia. Do szczególnych kategorii utworów należą programy komputerowe oraz dzieła audiowizualne.

Prawa autorskie majątkowe przysługują twórcy, zapewniając wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Autorskie prawa majątkowe są przedmiotem obrotu, są zbywalne, podlegają dziedziczeniu. To sprawia, że możemy posługiwać się dwoma typami umów w zakresie zbycia czy nabycia autorskich praw majątkowych i licencji. Klauzule dotyczące praw autorskich majątkowych znajdują się także w innym umowach handlowych i cywilnych.

Natomiast prawa autorskie osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem i obejmują prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Zakres usług Legalink obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie, negocjowanie, analizowanie umów dotyczących praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów,
 • doradzanie jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy związane z prawami autorskimi i pokrewnymi,
 • zagadnienia dotyczące korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego,
 • reprezentację twórców i artystów w negocjowaniu umów z producentami i wydawcami,
 • kompleksową pomoc prawną związaną z produkcją audiowizualną (w tym w nabywaniu praw) a także ochroną praw producenta oraz współtwórców utworu audiowizualnego,
 • zagadnienia prawne związane z tworzeniem i realizacją projektów architektonicznych,
 • obsługę wdrożeń systemów informatycznych, umowy z pracownikami i współpracownikami, opracowywanie regulaminów korzystania ze stanowiska komputerowego,
 • prawne zagadnienia dotyczące zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi,
 • opracowywanie regulaminów korzystania z praw własności intelektualnej w instytucjach naukowych,
 • audyty w zakresie legalności korzystania z praw własności intelektualnej.
0304

Media Law & Advertising

Działamy na rzecz podmiotów z branży mediowej, przedsiębiorców świadczących usługi związane z reklamą i promocją oraz podmiotów zajmujących się produkcją filmową i telewizyjną. Kancelaria oferuje doradztwo prawne związane z zagadnieniami ochrony dóbr osobistych w przekazach medialnych. Kancelaria pomaga prawidłowo ocenić, czy doszło do naruszenia oraz doradza, jak realizować uprawnienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych w materiałach prasowych na etapie przedsądowym i sądowym.

Ponadto, Kancelaria pomaga w praktycznym stosowaniu instrumentów przewidzianych w przepisach prawa prasowego takich jak np. sprostowanie nieprawdziwej lub nieścisłej informacji w materiale prasowym. Usługi prawne obejmują też wytaczanie powództw o sprostowanie oraz reprezentowanie w postępowaniach sądowych o sprostowanie materiału prasowego.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie informacji i opinii prawnych w przedmiocie prawnych ograniczeń reklamy,
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie umów dotyczących stworzenia reklamy oraz przeprowadzenia kampanii reklamowej,
 • udział w negocjacjach oraz doradztwo w projektach reklamowych wykorzystujących wizerunek oraz dobra chronione prawem własności intelektualnej,
 • dokonywanie oceny prawnej przypadków stosowania reklamy naruszającej dobre obyczaje, w szczególności reklamy porównawczej i wprowadzającej w błąd.
 • pomoc przy sporządzaniu, negocjowaniu, analizowaniu umów oraz dokumentów towarzyszących związanych z działaniami reklamowymi i promocją, a także szeroko rozumianą branżą mediową,
 • przygotowujemy umowy o realizację produkcji programów audiowizualnych, umowy z zakresu produkcji filmowej i reklamowej (umowy o napisanie scenariusza, umowy o rozpowszechnianie fonogramów, filmów, umowy produkcyjne),
 • przygotowujemy dokumenty w zakresie sponsoringu, lokowania produktów,
 • tworzymy regulaminy i umowy dotyczące gier wideo, gier online, gier z elementami losowości,
 • opracowujemy ekspertyzy związane z regulacjami dotyczącymi promocji i dystrybucji produktów, ograniczeniami reklamy określonych typów dóbr i usług, marketingu wirusowego oraz innych działań reklamowych w ramach portali społecznościach, regulacjami dotyczącymi promocji i dystrybucji produktów,
 • pomoc w przygotowywaniu programów lojalnościowych i programów sprzedaży premiowej, w prawidłowej organizacji konkursów oraz eventów,
 • tworzenie regulaminy serwisów internetowych,
 • doradztwo w zakresie wykorzystania w działaniach reklamowych baz danych,
 • doradztwo w kwestiach związanych z ochroną dóbr osobistych, wizerunku oraz praw autorskich,
 • pomoc prawną klientom w przypadku naruszeń ich praw, jak również w dochodzeniu przed sądem odszkodowania i zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy zapłaty odszkodowania.
0404

Cyberlaw

W obszarze specjalizacji Kancelarii znajduje się prawo nowych technologii, w tym prawo Internetu. Kancelaria doradza jak skutecznie chronić i zabezpieczać informacje technologiczne i stanowiące know how przedsiębiorstwa. Zajmujemy się przygotowywaniem stosownych umów i regulacji wewnętrznych obowiązujących w ramach przedsiębiorstw, zarówno w stosunku do pracowników, jak podwykonawców oraz kontrahentów.

Kancelaria pomaga zabezpieczyć dostęp i posługiwanie się zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz zastosowanie najnowszych odkryć naukowych. W zakresie komercyjnego wykorzystania technik informatycznych Kancelaria dokonuje prawnej weryfikacji cyfrowych modeli dystrybucji contentu w ramach internetowych modeli działalności, takich jak: e-commerce, gry online, gry z elementami losowości, free-to-play czy pay per play.

Kancelaria z jednej strony udziela pomocy prawnej w zakresie kwestii związanych ze stosowaniem i interpretacją prawa Internetu a z drugiej strony – reprezentuje Klientów, których prawa zostały naruszone działaniami w Internecie.

Pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • reprezentację w sprawach o kradzież tożsamości, kart płatniczych, stalking, cyberbullying, zniesławienie i zniewagę w Internecie
 • doradztwo prawne dla bloggerów (rejestracja bloga jako dziennika lub czasopisma)
 • opiniowanie regulaminów, polityk, plików cookies, umów elektronicznych dla serwisów, sklepów, portali internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych w Internecie (ochrona wizerunku, praw autorskich, hate speech itd.)
 • reprezentacja w sporach o domeny internetowe (przejęcie domeny, nieuczciwa rejestracja domeny; cybersquatting, cybersmearing, cyberwildcatting, typosquatting i inne)
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych przed Generalnym Inspektorem Danych Osobowych (GIODO)
 • doradztwo w zakresie organizacji konkursów i akcji promocyjnych w sieci.