20 December 2017

Zanim zdecydujesz się założyć działalność w Holandii warto poznać najpopularniejsze formy działalności gospodarczej jakie można założyć w tym kraju. Holandia jest bardzo atrakcyjną lokalizacją, która oferuje wiele zalet dla inwestorów, chcących założyć tam firmę. Kraj jest dynamicznym ośrodkiem działalności handlowej i przemysłu ze stabilną gospodarką. Pracownicy w Holandii są wielojęzyczni i zmotywowani.

Rodzaje holenderskich podmiotów gospodarczych

Każdy rodzaj działalności gospodarczej ma swoje specyficzne wymagania, a inwestorzy powinni wybrać taką formę działalności, która najlepiej odpowiada ich zainteresowaniom i potrzebom. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Holandii jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Holenderskie prawo rozróżnia dwa rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:
publiczną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Naamloze Vennootschap – N.V.) oraz prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Besloten Vennootschap – B.V.).

Holenderska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BV jest podobna do niemieckiej GmBH, American LLC lub angielskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem i udziałowcem spółki typu B.V. może być osoba fizyczna lub prawna. Jeżeli w spółce działa tylko jeden udziałowiec – to pomimo, że nie ponosi on odpowiedzialności osobistej, jego nazwisko będzie figurowało na certyfikacie założycielskim.

Prawo holenderskie nie przewiduje ograniczeń dotyczących liczby założycieli i udziałowców spółki B.V., ich narodowości lub rezydencji. Odpowiedzialność udziałowców spółki B.V. posiadającej odrębną osobowość prawną jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich wkładów na jej kapitał zakładowy. Może być zakładana z kapitałem początkowym w wysokości nawet 1 EUR. Jeżeli udziały w spółce przypadają na jednego udziałowca, to każda umowa między nim a spółką musi być zawarta w formie pisemnej – to samo tyczy się uchwał podejmowanych przez tego udziałowca.

Holenderska spółka publiczna NV jest najpopularniejszą formą prawną dla firm, które mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Wymóg kapitałowy dla NV wynosi 45,000 euro. Kapitał zakładowy może być podzielony na akcje imienne lub na okaziciela. Akcje w spółkach N.V. mogą być zbywane bez ograniczeń, o ile statut spółki nie stanowi inaczej. Rejestracja spółki N.V. jest możliwa dopiero po pokryciu co najmniej 20% jej kapitału zakładowego. Akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.

Bieżące zarządzanie sprawami spółki oraz jej reprezentacja wobec osób trzecich należą do zarządu, którego skład może ograniczać się do jednego dyrektora zarządzającego. Funkcję takiego dyrektora może pełnić osoba fizyczna lub osoba prawna, niezależnie od miejsca jej rezydencji lub obywatelstwa.

W Holandii badanie rocznych sprawozdań przez biegłego jest obowiązkowe w przypadku gdy dwa z trzech następujących warunków zostają spełnione: wartość składników majątkowych spółki przekracza na koniec roku kwotę 4,4 mln euro, jej roczny obrót przekracza kwotę 8,8 mln euro, średnia liczba zatrudnionych w ciągu roku obrotowego osób jest nie mniejsza niż 50.

Holenderskie fundacje (np. Stichting lub STAK – Stichting Administratiekantoor)

Fundacja holenderska jest utworzona w stosunkowo podobny sposób jak holenderska BV, akt założycielski podpisywany u notariusza ustanawia fundację. Holenderski Stichting może być używany w celu zminimalizowania podatków.

Partnerstwa (Vennootschap onder firma, Commanditaire vennootschap lub Maatschap)
Partnerstwa w Holandii są wykorzystywane przez osoby chcące współpracować w określonym wspólnym celu biznesowym, ale nie chcą w tym celu tworzyć odrębnego podmiotu gospodarczego.